Xóa bỏ phân biệt trong tiếp cận đất đai với y tế tư nhân

Cần tạo điều kiện cho các doanh nghiệp đầu tư thực hiện các dự án xây dựng cơ sở y tế tư nhân được thuận lợi, công bằng như cơ sở y tế công lập.