Kinh tế ban đêm đang chuyển biến tích cực (*): Khuyến khích nhiều thành phần tham gia

Các địa phương cần có cơ chế đặc thù để những hoạt động kinh doanh về đêm phát triển mạnh