Bộ Tài chính phát hiện một số sai phạm bán bảo hiểm qua ngân hàng

Cục Quản lý giám sát bảo hiểm đã thanh tra 4 doanh nghiệp bảo hiểm, qua thanh tra đã phát hiện một số sai phạm nhất định và đang hoàn tất kết luận thanh tra.