CEO Nhà Thủ Đức xin từ nhiệm ngay trước thềm ĐHĐCĐ 2024

Ông Đàm Mạnh Cường được bổ nhiệm giữ vị trí Tổng Giám đốc tại Nhà Thủ Đức cho nhiệm kỳ 2020-2025 xin từ nhiệm vì khác định hướng kinh doanh.