Thuỷ điện A Vương tiếp tục chi hơn 157 tỷ tạm ứng trả cổ tức 2023

Tính cả đợt này, tổng tỷ lệ cổ tức Thuỷ điện A Vương nhận được năm 2023 là 70,65% bằng tiền, tương đương 530 tỷ đồng.